ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Alle facturen zijn te betalen via overschrijving op onze bankrekeningen, tenzij anders werd bedongen.
2. Alle facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Indien Arbro bv de betaling niet tijdig ontvangt, zijn wij verplicht u een rappel te sturen met bijgaande verhoging der administratieve kosten. Bovendien zal de schuld verhoogd worden met 15% van het factuur- bedrag en met een minimum van €250. Als ook en verwijlinterest van 12% per jaar.
Bij het uitblijven van betaling na rappel dienen wij uw dossier over te maken aan onze raadsheer, waarna alle door hem gemaakte kosten ten uwe laste zullen vallen.
3. Aanspraken op schadevergoeding en/of klachten over gebreken en/of tekortkomingen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
4. De beide partijen komen uitdrukkelijk overeen dat geen andere voorwaarden dan de onderhevige voorwaarden tussen hen toepasselijk zijn. De eventuele algemene voorwaarden voorkomend op documenten uitgaande van de klant worden geacht ongeschreven te zijn.
5. Onze offertes zijn zonder verbintenis en geheel vrijblijvend. De offerte is slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werd ondertekend en blijft 1 maand geldig. De prijs van de offerte is bindend, weglatingen en vergissingen voorbehouden.
6. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de waarden van geldende lonen, materialen, BTW tarieven en diensten bij het moment van opmaak. Bij enige wijziging behouden wij het recht om de prijzen evenredig aan te passen.
7. De klant verklaart zich akkoord met de vormgeving van het ontwerp, de plantenkeuze en het algemene concept. Iedere verandering tijdens of na de aanleg valt nooit ten laste van Arbro bv en zal door de klant betaald worden.
8. Alle klachten moeten ons uiterlijk per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na levering of uitvoering van de werken toekomen. Zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
9. M.b.t. de levering van goederen die Arbro bv niet zelf vervaardigt kan de garantieverplichting van de onderneming nooit verder strekken of meer uitgebreid zijn dan deze van haar leverancier.
10. Betalingsvoorwaarden: voorschot van 10% bij akkoord offerte, 30% voor start der werken en 10% bij oplevering van het project, tenzij anders overeengekomen. Meer of minder werken en hoeveelheden zullen in rekening gebracht worden aan de desbetreffende prijs.
11. Tussentijdse oplevering: Een tussentijdse oplevering word gevraagd indien er werken zijn die, door welke omstandigheid ook, niet uitgevoerd kunnen worden op de moment van aanneming. Bv. seizoens gebonden werken, geweigerde of niet verkregen vergunningen,... (deze lijst is niet limiterend)
Bij een tussentijdse oplevering wordt een afrekening gemaakt van de reeds uitgevoerde werken. Het openstaande saldo zal het nog uit te voeren werk bedragen, min de eventueel reeds bestelde materialen/producten.

12. Het uitvoerings- of leveringstijdstip wordt slechts ten titel van inlichting gegeven en kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan voor de klant. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd die gelijk staat aan de reeds aangekochte materialen en gepresteerde uren voor de desbetreffende werf. Arbro bv bepaalt zelf wanneer het de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is aan de klant.

13. Water en elektriciteit zijn voorzien op de werf door de klant vanaf aanvang der werken tot einde der werken.
14. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de uitvoering der werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingen en te lange wachttijden (meer dan 15min) zullen worden aangerekend.
15. Bij het plaatsen van eender welk containertype, nodig om de werken uit te voeren, dient de klant zelf toelating aan te vragen bij de nodige instanties, tenzij anders overeengekomen. Parkeerverbod, indien nodig, om de werken vlot te laten verlopen dient eveneens door de klant bij deze instanties aangevraagd te worden alvorens de aanvang der werken. Eventuele onkosten hiervoor zijn voor de klant of zullen in rekening worden gebracht.
16. Eventuele extra uitgevoerde werken, geleverde goederen, machinale tussenkomst, niet vermeld in de offerte, het plan of contract, worden extra in rekening gebracht. Deze tussenkomsten zullen tijdig

aangekondigd worden.
17. Arbro bv is niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken en/of niet te voorspellen gebreken zoals verzakkingen van de ondergrond, hoge grondwaterstand, omwaaien van bomen, enz.
18. Alle nodige vergunningen worden geacht door de klant aangevraagd te worden, tenzij anders overeengekomen. Deze moeten in het bezit zijn van Arbro bv bij aanvang der werken.
19. Grondverzet. De grond kan enkel worden afgevoerd wanneer de aannemer over een technisch verslag beschikt dat hem wordt overhandigd door de opdrachtgever bij akkoord van de offerte. Arbro bv kan niet verantwoordelijk gesteld worden door gebrek aan dit verslag.
20. Arbro bv is niet aansprakelijk voor kleine wijzigingen inzage constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht.
21. De planten worden onder de beste voorwaarden geleverd en/of geplant. De klant heeft één groeiseizoen garantie tot kosteloos leveren en/of vervangen van de uitgevallen planten, exclusief werkuren en transport, indien de klant akkoord gaat met bijhorend onderhoudscontract van 1 jaar. Externe factoren worden steeds uitgesloten, Arbro bv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade toegebracht o.m. door, nalatige verzorging, grondverzakkingen, hevige regen-, hagel- en sneeuwval, storm, droogte, bevriezing, aantasting en onkruidwoekering,...
22. Op alle constructie- en verhardingswerken wordt een garantie gegeven die gesteld is met 5jaar na de oplevering ervan, tenzij anders overeengekomen.
23. Arbro bv is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan ondergrondse leidingen, riolen, putten en nutsvoorzieningen waarvan de ligging en het bestaan niet op juiste wijze schriftelijk werden aangeduid bij aanvang der werken. De klant vrijwaard ons voor elke eis die desbetreffende tegen ons zou gesteld worden. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot waartoe onze verzekeringsmaatschappij zich verbonden heeft.
24. Alle materialen en goederen blijven eigendom van Arbro bv zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.
25. Garantie kan pas gelden als alle facturen m.b.t. desbetreffende werf werden voldaan, bij het opschorten van betalingen vervallen alle garantievoorwaarden opgesteld door Arbro bv tot alle betalingen werden voldaan inclusief eventuele verwijlintresten door hen opgelegd.
26. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde werken en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. Deze schadevergoeding kan meer bedragen indien de reële schade kan worden bewezen door Arbro bv. Arbro bv behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog uit te voeren werken.
27. Wanneer een tussentijdse factuur in de loop der werken niet tijdig betaald wordt, behouden wij het recht de werken stil te leggen tot de betreffende factuur betaald werd. Arbro bv bepaald zelf wanneer de werken opnieuw worden aangevat, zonder dat hiervoor een schadevergoeding kan gevorderd worden door de klant. 28. De klant gaat er mee akkoord dat er gedurende de werken eender welke vorm van reclame zichtbaar geplaatst mag worden aan de straatzijde van de werf.
29. De klant gaat er mee akkoord dat Arbro bv beeldmateriaal mag verspreiden van elke aard, met reclame als doeleinde.
30. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
31. Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan enkel beslecht worden door de rechtbanken te Leuven.
32. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.